صندوق قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر

 

 

 

 

 

 

 

بازنشستگان، جانبازان و مستمري بگيران نيروي انتظامي

انديشيدن به خوبي ها آدمي را به انجام دادن آنها بر مي انگيزد. امير المومنين علي (ع)             نيازهاي مردم به شما فرصت هاي خداوند براي شما هستند پس از آنها رويگردان نباشيد. امام حسين(ع)             كسيكه با كتاب آرامش يابد، هيچ آرامشي را از دست نداده است. امير المومنين علي (ع)             برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست. امام صادق (ع)             دل را متوجه خدا كردن ، موثرتر از اعضاء را بر عمل واداشتن است. امام جواد (ع)             سه چيز است كه محبت آورد: قـرض دادن وفـروتنـى و بخشـش. امام صادق( ع)             خداوند امتى را عذاب نخواهد كرد، مگر در وقتى كه نسبت به حقوق برادران نيازمند خود سستى نمايند. امام صادق (ع)             هر كس اندوه و مشكلى را از مومنى بر طرف نمايد خداوند در روز قيامت انـدوه را از قلبش بر طرف سازد. امام رضا (ع

اخبار و اطلاع رساني

 

 

                                        بسمه تعالي

 

 

 

اخبار جديد سال 1394

با توجه به به روز شدن وام قرض الحسنه حبيب ابن مظاهر متقاضيان داراي شرايط دريافت تاسهيلات وام كه در سنوات قبل از 94 به شعب بانك قوامين مراجعه و تاكنون وام ياد شده را دريافت ننموده اند مجدداً در سال جاري اقدام به ثبت نام نمايند .

 

 

اخبار جديد سال 1394

با توجه به متقاضيان بالاي وام كساني كه قبلاً وام گرفته اند پس از گذشت 3 ماه از آخرين قسط وام قبل مي توانند درخواست وام جديد نمايند.

 

 

پرداخت وام شهريور ماه سال 1392

تا پايان شهريور ماه سال 92 بيش از 8000 متقاضي وام در شعب بانك قوامين ثبت نام نموده‌اند كه در تاريخ 1392.7.2 اعتبار 3121 نفر ت‍أمين گرديده و به حساب افرادي كه تا 1392.4.25 درخواست وام داده اند واريز مي گردد.

 

 

 

پرداخت وام مهر ماه سال 1392

تا پايان مهر ماه سال 92 تعداد كثيري متقاضي وام در شعب بانك قوامين ثبت نام نموده‌اند و در تاريخ 1392.7.29 اعتبار 1762 نفر ت‍أمين گرديده و به حساب افرادي كه تا 1392.5.14 و تعداد معدودي از افرادي كه 1392.5.15 درخواست وام داده اند واريز مي گردد.

 

 

 

پرداخت وام آبان ماه سال 1392

تا پايان آبان ماه سال 92 در حدود 10000 متقاضي وام در شعب بانك قوامين ثبت نام نموده‌اند و در تاريخ 1392.8.28 اعتبار 987 نفر ت‍أمين گرديده و به حساب افرادي كه تا 1392.5.24 و تعداد معدودي از افرادي كه 1392.5.25 درخواست وام داده اند واريز مي گردد.

 

 

 

پرداخت وام آذر ماه سال 1392

تا پايان آذر ماه سال 92 در حدود 13000 متقاضي وام در شعب بانك قوامين ثبت نام نموده‌اند و در تاريخ 1392.9.30 اعتبار 3170 نفر ت‍أمين گرديده و به حساب افرادي كه تا 1392.6.18 و تعداد معدودي از افرادي كه 1392.6.19 درخواست وام داده اند واريز مي گردد.

 

 

 

پرداخت وام دي ماه سال 1392

در تاريخ 1392.10.28 اعتبار 1562 نفر ت‍أمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392.7.4 درخواست وام داده اند واريز گرديد.

 

 

 

پرداخت وام بهمن ماه سال 1392

در تاريخ 1392.11.30 اعتبار 1001 از ثبت نام شده ها تأمين و به حساب افرادي كه تا 1392.7.10 درخواست وام داده اند واريز گرديد.

 

 

 

پرداخت وام اسفند ماه سال 1392

در تاريخ 1392.12.18 اعتبار 3242 از ثبت نام شده ها تأمين و به حساب افرادي كه تا 1392.8.14 درخواست وام آنها ثبت شده است واريز گرديد (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند لطفاً از تاريخ 1392.12.24به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند) .

 

 

 

پرداخت وام فروردين ماه سال 1393

در تاريخ 1393.01.30 اعتبار 231 از ثبت نام شده ها تأمين و به حساب افرادي كه تا 1392.8.16 درخواست وام آنها ثبت شده است واريز گرديد .

 

 

 

پرداخت وام ارديبهشت ماه سال 1393

در تاريخ 1393.02.30 اعتبار 256 از ثبت نام شده ها تأمين و به حساب افرادي كه تا 1392.8.18 درخواست وام آنها ثبت شده است واريز گرديد .

 

 

پرداخت وام تير ماه 1393

تا پايان تيرماه 1393 در حدود 13350 نفر در شعب قوامين سراسر كشور ثبت نام نموده اند كه در تاريخ 1393/04/29 اعتبار 1031 نفر از اين تعداد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/09/08 و تعدادي نيز در تاريخ 1392/09/09 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است.

 

پرداخت وام مرداد ماه 1393

در تاريخ 1393/05/29 اعتبار 4132 نفر از ثبت نام شده ها تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/10/24 و تعدادي نيز در تاريخ 1392/10/25 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است.

 

پرداخت وام شهريور ماه 1393

تا پايان شهريورماه 1393 در حدود 9000 نفر در شعب قوامين سراسر كشور ثبت نام نموده اند كه در تاريخ 1393/06/30 اعتبار 916 نفر از اين تعداد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/11/07 و تعدادي نيز در تاريخ 1392/11/08 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است.

 

پرداخت وام مهر ماه 1393

تا پايان شهريورماه 1393 در حدود 9000 نفر در شعب قوامين سراسر كشور ثبت نام نموده اند كه در تاريخ 1393/07/30 اعتبار 1018 نفر از اين تعداد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/11/23 و تعدادي نيز در تاريخ 1392/11/24 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است.

 

پرداخت وام آبان ماه 1393

تا پايان آبان ماه 1393 در حدود 8500 نفر در شعب قوامين سراسر كشور ثبت نام نموده اند كه در تاريخ 1393/08/28 اعتبار607 نفر از اين تعداد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/12/05 و تعداد 11 نفر نيز كه در تاريخ 1392/12/06 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است.

 

پرداخت وام آذر ماه 1393

تا پايان آذرماه 1393 در حدود 8500 نفر در شعب قوامين سراسر كشور ثبت نام نموده اند كه در تاريخ 1393/09/28 اعتبار955 نفر از اين تعداد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1392/12/22 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند لطفاً از شنبه تاريخ 1393.10.06به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت دوم وام آذر ماه 1393

در تاريخ 1393/10/07 اعتبار1507 نفرتأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/02/09 و تعدادي كه در تاريخ 1393/02/10 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند لطفاً از شنبه تاريخ 1393.10.13به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام دي ماه 1393

در تاريخ 1393/10/30 اعتبار263 نفرتأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/02/13 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول بهمن ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام بهمن ماه 1393

در تاريخ 1393/11/28 اعتبار2233 نفرتأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/04/17 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول اسفند ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام اسفند ماه 1393

در تاريخ 1393/12/21 اعتبار682 نفرتأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/05/21 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته آخر اسفند ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام فروردين ماه 1394

در تاريخ 1394/01/29 بيش از 4500 نفر ثبت نام وام نموده اند، اعتبار1970 نفر از اين افراد تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/08/26 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول ارديبهشت ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام ارديبهشت ماه 1394

در تاريخ 1394/02/29 اعتبار1970 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1393/11/27 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول خرداد ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام خرداد ماه 1394

در تاريخ 1394/02/26 اعتبار1261 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/02/01 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول تير ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام تير ماه 1394

با عنايت خداوند متعال در تاريخ 1394/04/30 اعتبار4004 نفر از ثبت نام شده گان تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/04/30 ثبت نام كرده و شرايط وام داشته اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند از پنجم مرداد ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام مرداد ماه 1394

در تاريخ 1394/05/28 اعتبار1732 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/05/28 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول شهريور ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام شهريور ماه 1394

در تاريخ 1394/05/28 اعتبار2794 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/06/29 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است (افرادي كه در اين تاريخ ثبت نام شده اند هفته اول شهريور ماه به شعب ثبت نامي مراجعه فرمايند).

 

پرداخت وام مهر ماه 1394

در تاريخ 1394/05/26 اعتبار2621 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/07/25 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است .

 

پرداخت وام آبان ماه 1394

در تاريخ 1394/08/30 اعتبار2015 نفر تأمين گرديده و به حساب افرادي كه تا تاريخ 1394/08/13 ثبت نام كرده اند واريز گرديده است .

 

 

 

واجدين شرايط ثبت نام جهت دريافت وام

  • 1- بازنشستگان
  • 2- مستمري بگيران( همسر و دختر كمتر از 80 سال)
  • 3- مستمري بگيران (دختر بالاي 40 سال)
  • 4- مستمري بگيران (معلول جسمي و ذهني)
  • 5- گذشت 3 ماه از آخرين قسط وام قبل
  •  

     

براي ارسال درخواست (به جز درخواست وام) اينجا را كليك كنيد.